สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-322-085 โทรสาร. 0-3532-2085
E-mail: management_ms@hotmail.com

Principal Contact

นางสาววรรณิศา ทองส่งโสม
Phone 035-322-085

Support Contact

นางสาวทิพวรรณ คล้ายสังข์