แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

The Guideline for Integrated Community Waste Management by People’s Participation of Moo 12 of Khlong Ha Sub-District, Khlong Luang District, Pathum Thani Province

  • วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ Pathum Thani on the role of Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
  • ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
  • ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์
  • ภัทรภร พุฒพันธ์
Keywords: garbage management, integrated, participation

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดกา­รขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และการจัดการขยะของชุมชนตำบลคลองห้าในอดีตและปัจจุบัน  2) เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของขยะในชุมชน  3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนตำบลคลองห้า  4) เพื่อศึกษาหารูปแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ  5) เพื่อศึกษากระบวนการด้านรายได้ของการจัดการขยะของชุมชนตำบลคลองห้า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 12 คน ผลจากการวิจัย พบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ซึ่งแต่ละชุมชนจะดำเนินการในเรื่องของการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม การจำหน่ายการบริหารรายได้จากการจำหน่ายขยะ รวมถึงเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวการจัดการขยะในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา มลพิษที่เกิดจากขยะในชุมชนซึ่งส่งผลกระทบทำให้ชุมชนมีแนวทางในการจัดการขยะของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้ชุมชนน่าอยู่ ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลงจากการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค ปริมาณขยะลดลง เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพและมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น ชุมชนสามารถดำเนินจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น  โดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งและมากความสามารถซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้และนำองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ได้

References

กระทรวงมหาดไทย. (2541). แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง. กรุงเทพฯ:
กรมการพัฒนาชุมชน.
ดารา ทีปะปาล. (2553). การสื่อสารการตลาด Marketing Communication. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ. (2544). Strategic IMC = กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ : ทิปปิ้งพอยท์.
นงเยาว์ อินทะชัย. (2551). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (2547). นโยบายการมีส่วนร่วมของชนบทในยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานโยบาย
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล.
พัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ. (2558). รายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องแนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.
Heizer, J. and Remder, B. (2004). Operation Management (7th ed.). New Jersey : Pearson Education.
Jonjoubsong, L. (2008). An Integrated Knowledge Management Model for Community Enterprises : A Case Study of a
Rural Community Enterprise in Thailand. (Doctoral dissertation, Victoria University of Wellington).
Retrieved May 18, 2018, from http://thailip-db.car.chula.ac/dao/detail.nsp.
Teahan, Bernard. (2006). Community Enterprise : Enduring Institutions for a Newer World. (Doctoral dissertation,
Victoria University of Wellington). Retrieved July 27, 2018, from http: //thailipdb.car.chula.ac/dao/detail.nsp.
Published
2019-12-28