ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ น้ำเสีย และตลาด

Local Regulation Model for the Integration of Environmental Management on Garbage, Waste Water, and Market

  • วรรณวรางค์ ศุทธชัย Sripatum University
  • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
Keywords: เมืองน่าอยู่, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ขยะ, น้ำเสีย, ตลาด, ข้อบัญญัติท้องถิ่น

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่­นเป็นกฎหมายต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้ำเสียและตลาด ให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น

          การวิจัยพบว่าสาเหตุที่ทำให้ท้องถิ่นไม่เป็นเมืองน่าอยู่เพราะขยะ น้ำเสีย และตลาด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ร่วมกัน และกฎหมายให้อำนาจจัดการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่กำหนดให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้วย และกฎหมายที่ใช้บังคับมีลักษณะของกฎหมายแยกฉบับกันทำให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการ การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้ำเสีย และตลาด มีโครงสร้างประกอบด้วย ลักษณะ 1 บททั่วไป ลักษณะ 2 คณะกรรมการจัดการขยะ น้ำเสีย และตลาด ลักษณะ 3 การจัดการขยะ ลักษณะ 4 การจัดการน้ำเสีย และลักษณะ 5 การจัดการตลาด

          การวิจัยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะ น้ำเสีย และตลาดตามแนวทางของข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ และข้อเสนอแนะประเด็นวิจัยต่อไป คือ การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการ ขยะ น้ำเสีย และตลาด เพื่อทำให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่

References

ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร. (2538). เมืองน่าอยู่.กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์.
บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร และคณะ. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “กฎหมายของประเทศ สิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2558). ถอดรหัสเมืองน่าอยู่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสงสว่างการพิมพ์.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2545). การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา (ประเทศไทย). (2560). กฎหมายและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเครือรัฐออสเตรเลีย.
สืบค้น เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560, จาก https://lawforasean.com/blog/2017/09/environmentalawa
A. Kiss and D. Shelton, Manual of European Environmental Law (Cambridge, England: Grotius, 1993), pp. 26-28; and
United Nations Environment
Mostafa Kamal Tolba, Evolving Environmental Perception from Stockholm to Nairobi (London: Butterworths, 1988),
Programme,The Stockholm Declaration, 1972. Retrieved December 11, 2019, form http://unep.org
/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503.
Rimmer, P. J. and Howard, D. (2009).The City in Southeast Asia. Singapore : National Universityof Singapore Press.
Published
2019-12-28