เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Eco-friendly Service Criteria of Accommodation for Sustainable Tourism in Nakhon Si Thammarat Municipality

  • กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ 82/76 ซ.หมู่บ้านเบญจนคร ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Keywords: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การจัดการที่พักแรม, เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมร้อยละ 69 เกสเฮ้าส์ร้อยละ 17 และเป็นรีสอร์ตร้อยละ 14 ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการมีความเห็นในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการจัดที่พักที่มีการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 5). นนทบุรี :
เอส.อาร์.พริ้นติ้ง.
ธีชวัน ญาณอุดม. (2544). พฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษา ตำบลหงาว อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปิยะดา วชิระวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน. (2558). การประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการประเภท
โรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง. Journal of Environmental Management, 11(1), 99-113.
พยอม ธรรมบุตร. (2560). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว. พะเยา : วิทยาลัยการจัดการ,
มหาวิทยาลัยพะเยา.
มูลนิธิใบไม้เขียว. (2560). มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560, จาก http://www.greenleafthai.org.
ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2551). ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
วัลลี ธีรานันตชัย. (2547). พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล.
สายันห์ ปัญญาทรง. (2545). พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Shirley, E. (1992). My travels around the world. Newton Aycliffe, UK: Heinemann.
UNDP. (2017). Sustainable Development Goals. Retrieved March 5, 2017, from http://www.undp.org.
Published
2019-12-28