กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดำเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย

Marketing Strategy and Export Innovation on Export Performance of Seafood Small Business in Thailand

  • วรเทพ ตรีวิจิตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ภัทรพล ชุ่มมี
  • ปรีชา คำมาดี
Keywords: กลยุทธ์ทางการตลาด, นวัตกรรมการส่งออก, ผลการดำเนินการส่งออก, ธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็ก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่ส่งผลต่อผลการดำเนินการส่งออกธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของธุรกิจอาหารทะเลขนาดเล็ก จำนวน 255 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

          ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินการส่งออก 2) นวัตกรรมการส่งออก ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ ด้านนวัตกรรมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ ผลการดำเนินการส่งออกผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการจัดการนวัตกรรมการส่งออกโดยผู้บริหารควรพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในประเด็นของความพร้อมด้านการส่งออก  เพื่อที่จะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำจุดอ่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

References

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2560). กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560, จาก www.ditp.go.th
บุญเลิศ พริ้งเจริญ. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
วิยะดา ชัยเวช. (2561, มกราคม – มีนาคม ). กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทยในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 11(1),
151-166.
สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์
Golob, T. F. (2003). Review structural equation modeling for travel behavior research. Transportation Research.
37, 1-25.
Guan, J. & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9), 737–747
Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (7th ed.).
New Jersey : Pearson.
Hult, G. T. M., Hurley, R. F. & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business
performance. Industrial Marketing Management, 33, 429-438.
Kotler, P. & Armstrong, G. (1993). Marketing: An introduction. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall.
Lin. C. Y. (2007). An examination of implementing customer relationship management by Chinese-Owned SMEs.
New Zealand : Lincoln University.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed). New York : McGraw-Hill.
Salavou, H. E. & Halikias, J. (2009). Strategy Types of Exporting Firms: A View on the Basis of Competitive Advantage.
European Business Review, 21(2), 144.
Salavou, H. E. & Sergaki, P. (2013). Generic Business Strategies in Greece: Private Food Firms versus Agricultural
Cooperatives. Journal of Rural Cooperation, 41(1), 44-59.
Schermerhorn, J. R. (2002). Management (7th ed). New York : John Wiley & Sons.
Slater, S. F. & Narver, J. C. (1995, July). Market orientation And The learning Organization. Journal of Marketing, 59,
63-74.
Published
2019-12-28