แนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Ways to Develop Doi-Whan Coffee Products, Doi Saket District, Thep Sadet Subdistrict, for Commercial and Public Benefits Under the ASEAN Economic Community (AEC)

  • เสกสรรค์ มณีธร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วีรศักดิ์ สมยานะ
Keywords: การต่อยอดผลิตภัณฑ์, ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, กาแฟดอยหวาน

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กาแฟดอยหวาน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยหวาน มีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดในรูปแบบซองพกพาหรือซองดริป

          ผลการวิจัยพบแนวทางในพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ (1) การรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วสำเร็จตามสูตรที่ต้องการจากกลุ่มเกษตรกร (2) นำเมล็ดกาแฟคั่วสำเร็จตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (3) จัดส่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคั่วและตรวจสอบรสชาติแล้วไปยังโรงงานเอกชนเพื่อจ้างบดและบรรจุ อัดก๊าซไนโตรเจนในซองเพื่อรักษาคุณภาพของผงกาแฟจนได้ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปแบบซองพกพา หรือ ซองดริป (4) ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. 4 (5) ขนส่งกาแฟที่บรรจุแล้วจัดเก็บในคลังเพื่อรอจำหน่ายต่อไป เมื่อดำเนินการทั้งกระบวนการแล้วเสร็จ กาแฟผงสำเร็จรูปแบบซองพกพา ขนาด ซอง 8 กรัม จำนวน 7,000 ซอง จะมีต้นทุนอยู่ที่ 22.1896 บาท ต่อ 1 ซอง และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 5,350 บาท จำนวนเงินที่ต้องใช้ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ขนาด 8 กรัม จำนวนการผลิตขั้นต่ำที่ 7,000 ซอง จะมียอดเงินที่ใช้ในการลงทุนรวมทั้งสิ้น 160,677.2 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

References

กาญจนา สุระ. (2551). การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ
ชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2562). ภาวะผู้นำกับการพัฒนาชุมชน [ข้อมูลอิเล็คทรอนิค]. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ,
หน้า 527 – 538.
ฐานเศรษฐกิจ. (2558). ก.เกษตรฯ MOU วิจัยเกษตรสู่เชิงพาณิชย์. ค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2562, จาก http://www.ftawatch.org.
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2558). หลักการตลาดสมัยใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช. (2547). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสกสรรค์ มณีธร. (2562). การวิจัยเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
อรพินท์ บุญสิน. (2557). แนวทางการสร้างผลลัพธ์การผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์สำหรับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในภาคอุตสาหกรรม. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี.
Published
2019-12-28