พฤติกรรมการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Charitable Donation Behavior of the Elderly in Muang District, Nakhon Sawan

  • นันทพร ไม้ทองดี เศรษฐศาสตร์
  • นาตยา แพ่งศรีสาร
Keywords: ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมการบริจาค, ลักษณะของผู้บริจาค, เหตุจูงใจต่อการบริจาค, การบริจาคเงินแบบสม่ำเสมอ

Abstract

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะทางปร­ะชากร เศรษฐกิจ สังคม ลักษณะจูงใจภายในของผู้สูงอายุที่บริจาคเงิน ซึ่งได้แก่ ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ความมั่นคงทางการเงิน และความเคร่งทางศาสนา (2) พฤติกรรมการบริจาคเงินให้กับวัดและมูลนิธิการกุศล (3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะดังกล่าวกับพฤติกรรมการบริจาคเงิน ซึ่งพิจารณาจากความถี่ในการบริจาคเงิน (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่บริจาค) ของผู้สูงอายุ โดยขอบเขตพื้นที่การวิจัยคืออำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยมีความหนาแน่นของผู้สูงอายุมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่บริจาคเพื่อการกุศลจำนวน 390 คนจากวิธีสุ่มแบบตามสะดวก วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยการทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์และที่มีผลกับพฤติกรรมการบริจาคเงินแบบสม่ำเสมอ

          ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 60-64 และประเมินตนว่าเคร่งศาสนาและมีความมั่นคงทางการเงินในระดับปานกลาง ในขณะที่ประเมินความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อในระดับมาก ตัดสินใจบริจาคเงินให้วัดมากที่สุดและรองลงมาคือมูลนิธิเพื่อการศึกษา จากการทดสอบ    ไคสแควร์ ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคแบบสม่ำเสมอ คือ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ จำนวนคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันและความเคร่งศาสนา เหตุจูงใจสำคัญ 3 ประการต่อการบริจาค ได้แก่ การเป็นเหตุการณ์สำคัญ ความสุขใจจากการให้แม้ไม่มีใครรู้ และความเชื่อในอานิสงส์บุญจากการให้

          ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิชี้ว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการบริจาคเงินแบบสม่ำเสมอของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระดับความเคร่งศาสนา อาชีพก่อนอายุครบ 60 ปี และระดับการศึกษา ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตนมีความเคร่งทางศาสนาในระดับปานกลางและในระดับมากมีโอกาสที่จะบริจาคเงินสม่ำเสมอ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจะมีโอกาสเป็นผู้บริจาคเงินสม่ำเสมอมากกว่าผู้สูงอายุที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2559). สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : หจก. สามลดา.
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก. (2556). วิธีสร้างบุญบารมี. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์. (2560). วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ผู้สูงอายุ”จังหวัดนครสวรรค์.
ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561, จาก http://nksawan.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=357&
Itemid=536
อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, 9 (2), 31-53.
Andreoni, J. (1990). Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm-glow giving. The Economic
Journal, 100(401), 464-477.
Bekkers, R. & Wiepking, P. (2012). Who gives? A literature review of predictors of charitable giving. Part Two: Gender,
family composition and income. Voluntary Sector Review, 3(2), 217-245. Retrieved November 1, 2018,
from http://dx.doi.org/10.1332/204080512X649379
Charities Aid Foundation. (2011). CAF World Giving Index 2011 A global view of giving trends. Retrieved from
https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/world_ giving_index_2011_191211.pdf
Eger, R., McDonald, B., & Wilsker, A.L.(2015). Religious Attitudes and Charitable Donations. Journal of Applied
Business and Economics, 17(2), 52-65.
Hodgkinson, V.A. & Weitzman, M.S. (1990). Giving and volunteering in the United States: Findings from a national
survey. Washington, DC: Independent Sector.
Lasby, D. & Barr, C. (2018). 30 Years of Giving in Canada, The giving behavior of Canadians : who gives, how and
why?. Rideau Hall Foundation and Imagine Canada. Retrieved November 1, 2018, from www.rhf-frh.ca/wp-
content/uploads/2018/04/RHF_30years_Report_eng_FNL.pdf
Lee, Y.K. & Chang, C.T. (2008). Intrinsic or extrinsic? determinants affecting donation behaviors. International Journal of
Educational Advancement, 8(1), 13–24.
Lwin, M., Phau, I., & Lim, A. (2014). An Investigation of the Characteristics of Australian Charitable Donors. Journal of
Nonprofit & Public Sector Marketing, 26(4), 372-389.
Bin Mohd Noor, A.H., Mat Isa, N.A. Muhd Irpan, H., Bin Bahrom, H., Bin Md Salleh, A., & Bin Ridzuan, A.R. (2015).
Characteristic affecting charitable donations behavior: empirical evidence from Malaysia. Procedia Economics
and Finance, 31, 563 – 572. Retrieved November 1, 2018, from https://core.ac.uk/download/pdf/82125310.pdf
Published
2019-12-28