พลังสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์

The Power of Mass Media in Social Media

  • พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Keywords: สื่อมวลชน, สื่อสังคมออนไลน์

Abstract

          บทความวิชาการเรื่อง “พลังสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงการสร้างตัวตนของสื่อมวลชนในสื่อสังคมออนไลน์  วิธีการศึกษาเรียบเรียงจากแนวคิด ทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) เปลี่ยนแปลงไปทำให้รูปแบบ “สื่อสังคมออนไลน์” เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดของมนุษย์จนนำไปสู่การประกอบสร้างตัวตนของสื่อมวลชนและใช้มายาคติเพื่อช่วงชิงให้ผู้บริโภครับรู้ชุดข้อมูลและความรู้ที่ต้องการด้วยสัญลักษณ์และภาพตัวแทน (Symbols & representations) ขึ้นในใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเสนอความล้ำจริง (Hyper-reality)  เพราะ “ดูดีกว่าของจริง”  “ล้ำกว่าของจริง”

          สื่อมวลชนใช้ “สื่อสังคมออนไลน์” เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น แชร์ความรู้สึกระหว่างสื่อมวลชนด้วยกัน หรือแชร์ข้อมูลความคิดเห็นกับคนอ่าน อันเป็นเหมือนสภากาแฟในโลกดิจิทัล มีการใช้โทรศัพท์มือถือรายงานข่าวที่เรียกว่า Mojo (Mobile Journalist) เพื่อเพิ่มเรตติ้งก่อให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า Emo-Journalism ที่เน้นแต่อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เสพข่าวสารเป็นหลัก  มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการรายงานข่าวกลายเป็นเรื่อง “ดราม่า” ความเร้าอารมณ์ในรูปแบบของ Cinematic Journalism สามารถปลุกอารมณ์ผู้รับสารได้มาก จนเกิดปัญหาสำคัญคือรูปแบบการนำเสนอข่าวเหนือกว่าการนำเสนอข้อเท็จจริง หนทางสุดท้ายคงต้องพึ่งปัญญาแห่งการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ที่จะทัดทานความเป็น “ดราม่า” ของสื่อมวลชนนั่นเอง

References

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. (2555). Emo-Journalism. กรุงเทพฯ: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
Barthes, R. (1957). Mythologies. New York : The noonday press.
Mead. G. H. (1934). Symbolic Interactionism. Retrieved 2015, 27 November, from http://sobek.colorado.edu/SOC/SI/
si-mead-bio.htm.
Simmel, G. (1903). The Metropolis and Mental Life. New York : Free Press.
Innis, H.A. (1951). Empire and ommunications (6th ed.). Toronto : Dundurn Press.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media. London: Routledge.
McLuhan, M. and Powers, B. R. (1989). The Global Village. Transformations in World Life and Media in the 21st Century.
Oxford : Oxford University Press.
Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language (translated by Sheridan Smith).
New York : Harper and Row.
Published
2019-12-28