ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร

Attitude and Behavior toward Chinese Tourists in Bangkok Metropolitan

  • ชณิชา หมอยาดี College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University
  • ชุติระ ระบอบ
Keywords: โซ่อุปทาน, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวจีน

Abstract

          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประชากร ได้แก่ ผู้ให้บริการโรงแรมและที่พัก ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 384 ราย สถิติที่ใช้ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนคือ ขาดความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีคนไทย ด้านพฤติกรรม คือ ไม่มีระเบียบและมักสร้างความรำคาญให้บุคคลอื่น  แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ จัดทำคู่มือส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมไทยให้กับนักท่องเที่ยวเผยแพร่ ผลการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างกันมีทัศนคติต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน

References

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว. วารสารรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว,
1(6). 11-15.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562,
จาก https://secretary.mots.go.th
ปรีชา วรารัตน์ไชย. (2561). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านค้าประชารัฐ จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาการรจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
เลิศพร ภาระสกุล. (2558). แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยว
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์. (2558). การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบต่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ :
กระทรวงการต่างประเทศ.
ศศิธร เจตานนท์. (2558). แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน. (2560). ส่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน. ประจำปี 2560. ค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2562,
เว็บไซต์: http://www.thaibizchina.com.
Cohen & Uphoff. (1980). Effective Behavior in Organizations. New York : Richard D. Irwin.
Richard D. Irwin, Pearce, J.A., and Robinson, R.B. (1996). An Industry Approach to Case in Strategic Management
(2nd ed). New York : Time Mirror Higher Education Group.
Smith, M. (1989.) Educational leadership: culture and diversity. Gateshead : Athenaeum Press.
Published
2019-12-28