การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยการตลาดและหน่วยไอทีของเศรษฐกิจเกิดใหม่

The Coopetition of IT and Marketing Interface in Firms from Emerging Economy

  • Jatuporn Vongmahadlek Faculty of Business Administration North-Chiang Mai University
Keywords: Coopetition, Marketing Capability, IT capability, Firm Performance

Abstract

          การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยภายในองค์กรของความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านไอที ส่งผ่านตัวกลางด้านการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือ (ความร่วมมือกันและการแข่งขัน) ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในมิติที่แตกต่างกันทางด้านทางการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน  โดยการบูรณาการปัจจัยทั้งสี่ด้านของความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านไอที การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกัน และผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นตัวแปรหลักของการศึกษานี้ การทำวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการอุปมัยโดยนำทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมเป็นทฤษฎีรากฐานของการศึกษา จากนั้นใช้แนวความคิดว่าความสามารถขององค์กรจะดำเนินการได้จากมุมมองภายในองค์กร กรอบแนวความคิดที่นำเสนอแสดงให้ถึงการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือจะปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานการตลาดและหน่วยงานไอทีในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานของความเข้มแข็งของการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือจะส่งผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งด้านทางการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน งานวิจัยนี้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาด้านการตลาดและด้านการจัดการโดยขยายขอบเขตของทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมจากการใช้ทรัพยากรหลักที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ สำหรับประโยชน์ต่อนักปฏิบัติ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะส่งเสริมความร่วมมือและจัดการการแข่งขันของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ประสิทธิภาพขององค์กรดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ

References

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:
Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6),
1173-1182.
Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78(5), 1360-1380.
Hair, J. F., William C. Black, C. & Barry, B. J. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Pearson International Edition:
Pearson: Prentice Hall.
Ho, R. (2006). Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS.
Chapman & Hall/ CRC.
Luo, X., Slotegraaf, R. J., & Pan, X. (2006, April). Cross-Functional : Coopetition : The Simultaneous Role of
Cooperation and Competition within Firms. Journal of Marketing, 70, 67-80.
Martell, D. (1988). Marketing and Information Technology. European Journal of Marketing, 22(9), 16-24.
Moorman, C., & Rust, R. T. (1999). The Role of Marketing. Journal of Marketing, 63(Special issue), 180-197.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Jeong-Yeon, L. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research:
A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903.
Sahlan, M., Abu-Hussin, M. and Hehsan, A. . (2019). Market coopetition . Journal of Islamic Marketing, 10(2), 465-475.
Retrieved from https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0046
Song, M., Robert, N. W., & Di , A. C. (2008). Distinctive Marketing and Information Technology Capabilities and Strategic
Type: A Cross National Investigation. Journal of International Marketing, 16(1), 4-38.
Tsai, W. (2002, March-April). Social Structure of Coopetition Within a Multiunit Organization: Coordination, Competition,
and Intraorganization Knowledge Sharing. Organization science, 13(2), 179-190.
Wernerfelt, B. (1984, April-June). A Resource - Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5, 171-180.
Published
2019-12-28