ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี

The Demand for Competency Development in Performance of Hotel and Resort Employees in Phetchaburi Province

  • สุธาสินี อัมพิลาศรัย Phetchaburi
  • ณัฐอร มหาทำนุโชค
  • ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
  • ประสิทธิ์พร เก่งทอง
Keywords: การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน, พนักงานโรงแรมและรีสอร์ท, จังหวัดเพชรบุรี

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับต้นของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3 ดาวลงไป จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ทดสอบเอฟ เปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของพนักงานธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรีควรจัดให้มีการอบรม ด้านทักษะในแต่ละแผนก จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีการสอนงานจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ.2560-2564. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
กัลย์ ปิ่นเกสร, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และ จิราวรรณ คงคล้าย. (2560, พฤษภาคม – สิงหาคม). ทุนมนุษย์: ตัวชี้วัดทุนมนุษย์
ระดับองค์การ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(2), 193-202.
เกรียงศักดิ์ เขียวยิง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2553, มกราคม – เมษายน). ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด, 7(1), 11-21.
วิชชุตา มาชู และปทิดา โมราศิลป์. (2560). การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. 13(2), 81-104.
วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์, เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม) . ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ทและโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวา และพื้นที่ใกล้เคียง
จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารการบริการและการท่องเที่ยว, 7(2), 27-38.
เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง. (2557). สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
อนุสรณ์ ประยุกตินิวัตน์. (2556). ศักยภาพหลักของพนักงานโรงแรมโนโวเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน, มหาวิทยาลัยนครพนม.
อุบลวรรณ ปานกลาง. (2556). สมรรถนะการทำงานของพนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปรียบเทียบเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อิงอร ตั้นพันธ์. (2556, กรกฏาคม – ธันวาคม). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารเกษมบัณฑิต, 14(2), 1-21.
เอกพล วงศ์เสรี. (2557). การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
Published
2019-12-28