การจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

Modern Trade Management in the Digital Age

  • นฤมล ญาณสมบัติ An independent organization
  • เมธารัตน์ จันตะนี
Keywords: การจัดการ, การค้าสมัยใหม่, ดิจิทัล

Abstract

          บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนในการจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดจำหน่าย มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการโดยอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การสร้างตัวตนบนช่องทางดิจิทัล การสร้าง Content บนโลกดิจิทัล การโปรโมทการโฆษณา การใช้ Search Engine การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  และการวัดผล ทั้งนี้เพื่อทำให้การจัดการการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลประสบความสำเร็จได้ในอนาคต เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัล และเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงการดูแลลูกค้าเดิมให้จงรักภักดีต่อตราสินค้า  โดยเน้นช่องทางการทำการตลาดดิจิทัล จะทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด และมีความยั่งยืนของธุรกิจที่แท้จริง

References

ณัฐพล ใยไพโรจน์. (2561). Digital Marketing 5G : concept & case study. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์.
ณัฐวศา สุทธิธาดา. (2562). ลงโฆษณา+โปรโมท ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้ครบสูตร. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป.
ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม. (2562). ติดอาวุธให้แบรนด์พุ่งแรงในโลกดิจิทัล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
เฮ็มแมน, ชัค และ เบอร์บารี่ ,เคน. (2561).วิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล = Digital
marketing analytics (วิชิตา สุนทรพิพิธ, แปล). กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ.
สมิทธิ์ บุญชุติมา. (2561). การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่.
สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การค้าสมัยใหม่. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2562,
จาก http://www.thaibiogonline.com/sod
อิสรีย์ ด่อนคร้าม. (2561). การค้าสมัยใหม่. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2561). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Published
2019-12-28