การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

Analysis of the Performance of Curriculum Standard Criteria 2015

  • อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • สิรตา ชื่นโชติกิตติ
Keywords: การปฏิบัติ, เกณฑ์มาตรฐาน, หลักสูตร

Abstract

          การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้ มคอ.2 เป็นแนวทางการวิเคราะห์คุณภาพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญใน มคอ.2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในแต่ละข้อ ผลการวิเคราะห์โดยสรุปการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีปัญหาสำหรับการตีความและปฏิบัติตามในข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีทั้งการใช้เกณฑมาตรฐาน 2548 และเกณฑ์มาตรฐาน 2558 สำหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังประเมินตาม มคอ.7

References

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3). (2560).
กรุงเทพฯ :
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558. (2558, 13 พฤศจิกายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295ง. หน้า 12-24.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562.
(2562, 12 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 151ง. หน้า 13-14.
อภินันท์ จันตะนี และคณะ. (2560). คู่มือการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร พ.ศ.2560. คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Published
2019-12-28