แนวทางพัฒนาทางการตลาดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น

Marketing Development for Bottled Water Business of Small Entrepreneurs in Local Level

  • ปรีชา วรารัตน์ไชย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Keywords: กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด, ความพึงพอใจของผู้บริโภค, ผลสำเร็จทางการตลาด

Abstract

          กิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดในระดับท้องถิ่น ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบแนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น ที่เน้นการศึกษาเนื้อหาในด้าน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ความพึงพอใจของผู้บริโภค และผลสำเร็จทางการตลาด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงการสำรวจ ประชากรที่ศึกษาเป็นลูกค้าร้านค้าปลีกในชุมชน อำเภอนครชัยศรีและศาลายา จังหวัดนครปฐม จำนวน 360 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสมการโครงสร้าง

          ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการตลาดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสำเร็จทางการตลาด และยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสำเร็จทางการตลาด โดยส่งผ่านความพึงพอใจของลูกค้า 2) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อผลสำเร็จทางการตลาด 3) ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสำเร็จทางการตลาด ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวการการดำเนินการตลาดให้กับผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เพราะธุรกิจนี้มีความต้องการของลูกค้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

References

บรรดิษฐ พระประทานพร และวรพล วังฆนานนท์. (2558). กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกไทย. BU ACADEMIC REVIEW, 14(1), 138-152.
ปัณณทัต จอมจักร. (2561). การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างส่วนประสม ทางการตลาด ความพึงพอใจความผูกพัน
การตัดสินใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. วารสารสมาคมนักวิจัย, 23(1), 89-102.
ภูวนารถ ถาวรศิริ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2558). กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มท้องถิ่นในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 8(2), 2171-2187.
มนตรี ศรีวงษ์ (2561). ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด-อาชีพอิสระ-ทำรายได้ไม่ธรรมดา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562,
จาก http://www.thaismescenter.com/ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด-อาชีพอิสระ-ทำรายได้ไม่ธรรมดา/
เมดไทย. (2561). 25 ประโยชน์ของน้ำ ! วิธีดื่มน้ำอย่างถูกวิธีและโทษของน้ำ. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562,
จาก https://medthai.com/น้ำ/
วิทวัส รุ่งเรืองผล. (2558). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9). ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2557). สถิติวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์:เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
สาทิตร์ ม่วงหมี, ศลิล วัชรพงษ์กิตติ และสุดาพร สาวม่วง. (2014). รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารสมาคมนักวิจัย, 19(1), 20-33.
อนุรักษ์ วุฒิแขม และ ประพันธ์ ธรรมไชย. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชน ตำบลขัวมุง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข, 6(1), 69-90.
อาภากร พลเทียร และ เยาวภา ปฐมศิริกุล. (2558). โมเดลกลยุทธ์การตลาดสัมพันธภาพของธุรกิจศูนย์ตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), 7(14), 198 -217.
Angsuchoti, S., Wijitwanna, S., & Pinyopanuwat, R. (2011). Statistical analysis for research in the social science and
behavioral science: using technique LISREL (4th ed). Bangkok: Chareondee Mankong Printing. (in Thai)
Chomchark. P. (2018). A Comparison of the Structural Relations of Marketing Mix, Satisfaction, Engagement and
Decisions on Products & Services Mobile Phone Networking. Journal of the Association of Researcher. 23(1),
89-102. (In Thai).
Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing Management (14thed). United States of America : Pearson Prentice Hall.
Lovelock. C. and Wirtz. J. (2011). Service Marketing : People technology and strategy (7thed.). United States of America
: Pearson Prentice Hall.
Medthai. (2018). 25 benefits of water! How to drink properly and blame water. retrievedhttps://medthai.com/water/
Mongmee, S., Wacharapongkitti, S. and Sawmong, S. (2014). The Sustainable Marketing Model of The Small
Enterprises in Accordance to Sufficiency Economy Philosophy. Journal of the Association of Researcher, 19(1),
20-33. (In Thai).
Mustapha. B. (2017). Effects of Marketing Mix Strategy on Performance of Small Scale Businesses in Maiduguri
Metropolitan, Borno State Nigeria. Journal of Marketing and Consumer Research, 31, 1-6.
Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequence of satisfaction decisions. Journal of
Marketing Research, 17, 460-469.
Phrapratanporn, B. and Wangkananon, W. (2015). Marketing Strategies Affecting Customer Loyalty of Thai Plastic
Packaging Industry. BU ACADEMIC REVIEW, 14(1), 138-152. (In Thai).
Phrapratanporn, B. (2018). Marketing Strategies Affecting Customers’ Purchasing Decision on Product at Civil State
Shop in Udon Thani Province, Thailand. 26th International Conference Innovations through Research
Development in Social Sciences Humanities and Management Studies (IRDSSH). 3(26), 34-40.
Poltian. A and Pathomsirikul. Y. (2016). Relationship Marketing Strategy Model for The Private Medical Laboratory
Center Business in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences. 7(14), 198-217. (In Thai).
Rungreuangphol, W. (2015). Principles of Marketing (9th ed). Pathum Thani : Thammasat Printing House. (In Thai).
Sriwang, M. (2018). Bottled water business - Independent occupation - Uncommon income. retrieved
http://www.thaismescenter.com/ Bottled water business - Independent occupation - Uncommon income/ (In Thai).
Thavonsiri, P. and Jadesadalug, V. (2015). The Adaptation for Survival of Local Drinking-Water Entrepreneurs in Muang,
Kanchanaburi Province. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 8(2), 2171-2187.
Wudtikham, A. and Thamachai, P. (2013). The Study Behavior Consumption of Bottled Water of Population in Khuamung Sarapee Chiangmai. MBA MMU Journal, 6(1).69-90. (In Thai).
Published
2019-12-28