การบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร

Supply Chain Management of the Entrepreneurs of Palm Oil in Chumporn Province

  • มะโน ปราชญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: การบริหารโซ่อุปทาน, ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ, การให้บริการด้านโลจิสติกส์

Abstract

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในเขตภาคใต้ตอนบนกับความสามารถในการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันกับความสามารถในการให้บริการ ระดับการบริหารของผู้ประกอบการในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันกับความสามารถในการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับความสามารถในการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในเขตภาคใต้ตอนบนจำนวน 350 ชุด ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของทั้งระบบให้ต่ำที่สุด ดังนั้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและการรับประกันการทำงานอย่างน่าเชื่อถือและการทำงานด้วยความอย่างปลอดภัย การกำหนดวันเวลาที่แน่นอน มีผลต่อความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

References

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2558). สารสนเทศ เศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2558. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
จตุพร สังขวรรณ. (2557). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ และคณะ. (2552). การเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยกลยุทธ์โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน.
นำเสนองานวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการด้าน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 (ThaiVCML 2009). ชลบุรี:
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณรงค์ฤทธิ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์ และ ลัดดา ธรรมวิทยสกุล. (2561). อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย:ในบริบทใหม่ที่ท้าทาย. ในงานสัมมนา
วิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท, สุราษฎร์ธานี.
บุณฑรี จันทร์กลับ. (2558, มิถุนายน- 2559, พฤษภาคม). การศึกษาโซ่อุปทานของลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง.
วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์, (8), 12-20.
เปรมจิต สัตนันท์ (2559). การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของปาล์มน้ำมัน จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยบูรพา
วารีรัตน์ เพชรสีช่วง. (2560, มิถุนายน). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน. ค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2562,
จาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/b0779e2e-ef70-43eb-91ff-ac5a98639968
/IO_Oil_Palm_2017_TH.aspx
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2
(2556-2560). กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
Glenday, S., et al. (2015). Central kalimantan’s oil palm value chain : opportunities for productivity, profitability and
sustainability gains. Indonesia : n.
Published
2019-12-28