การศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

  • รุ่งนภา สุขสำแดง Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Keywords: Student Support System of Schools

Abstract

Abstract

            The purpose of this research was to 1) Study the Problems of the Student Support System of Schools Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1. Compare the Problems of the Operation of the Student Support System of Schools Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area:  Classified by age, work experience and institution size.

The sample group used in the research was School Administrators Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1 about 125 people were obtained by simple random sampling. The instrument used in the research was 5 rating scale questionnaire with a reliability of 0.988. The statistics used for data analysis were mean, average, standard deviation and hypotheses tested by t-test and one-way ANOVA.

The research found that

            1) The resulted of the Study of Problems in the Operation of Student Support System of Schools Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, in the aspects of the administration of the student support system, all 5 aspects in general and in each aspect were in medium.

            2) The results comparison showed that the Study of Problems in the Operation of Student Support System of Schools Under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, according to age, position, work experience and the size of the school. The overall and the aspects were not different. Statistical significance at the level of .05.

Keyword : Student Support System of Schools

 

 

 

 

 

 

 

Published
2020-02-10