การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่ง เรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Case Study of the Problems and Needs of People in the Use of Transportation Systems for Ferry Boats around Kor Mueang (Main Island), Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

  • พิเชษฐ เนตรสว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ทรรศิกา ธานีนพวงศ์
Keywords: ผู้ให้บริการ, สภาพปัญหา, ความต้องการ, ผู้ใช้บริการเรือโดยสาร, ชั่วโมงเร่งด่วน, ระบบขนส่งเรือโดยสาร, ระบบบริการขนส่งทางน้ำ

Abstract

          วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อศึกษาปัญหาของประชาชนในการใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ (2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาของผู้ใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามแบบ Research Survey แล้วส่งกลับคืนมายังคณะผู้ศึกษา

          ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 203 คน และมีอายุช่วงระหว่าง 15-29  ปี จำนวน 208 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ประจำน้อยกว่า 15,000  บาท อาชีพของประชาชนที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้าง จำนวน 161 คน มีสถานภาพโสด 239 คน ผู้โดยสารส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง มีจำนวน 385 คน มีความถี่ในการใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ที่ 6 วัน/สัปดาห์ เหตุผลที่เลือกการเดินทางโดยใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟาก พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมกับการเดินทางของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ ปัญหาที่ประชาชนคิดว่าควรมีการแก้ไขระบบการขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพเรือโดยสาร และที่นั่ง 2) ด้านการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ 3) ด้านปัญหาด้านอัตราค่าโดยสาร 4) ด้านปัญหาในด้านท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการ และ 5) ปัญหาที่พบเจอและความต้องการพัฒนาของผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบการขนส่งเรือโดยสารรอบเกาะเมืองโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก ดังนั้นผู้ให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริการและกลับมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้เองด้วยต้นทุนที่มีมากในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือการอำนวยความสะดวกสบายให้มีมากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อผลกำไรที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราการให้บริการเรือโดยสารข้ามฟาก อยู่ในระดับที่ไม่สูง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับกับผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย 

          จากผลวิจัยในครั้งนี้ ควรนำข้อมูลทั้งหมด ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งระบบ กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรจะนำการศึกษานี้ ไปแก้ไขปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำอย่างถูกวิธี ยกระดับการบริการลูกค้า และในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถนำไปปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน และการให้บริการการเดินเรือให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเป็นข้อมูลในศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อดูภาพโดยรวมของระบบขนส่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้อย่างแท้จริงต่อไป

References

กรมเจ้าท่า. (2561). รายงานข้อมูลผู้โดยสารเรือในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา : ผู้แต่ง.
กัลยา วานิชบัญชา. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยนต์ ชิโนกุล. (2548). การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ : วีเจ.พรินติ้ง.
ฐาปนา บุญหล้า. (2551). คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้น.
_______. (2551). คู่มือสัมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย).
ณฐกร หิรัญรัตน์. (2553.) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกริก.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). คู่มือการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ : วี เอ็นเตอร์ พริ้น.
_______. (2551). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. (2543). รวมบทความการวิจัย การวัดและประเมินผล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2538). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2537). คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : ม.ป.ท.
สุวรีย์ ภู่จินดาตระกูล. (2554). ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งทางน้ำโดยเรือโป๊ะ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม แอนด์ ที โลจิสติกส์
จำกัด. รายงานการวิจัย. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุชาติ อุดมธารักษ์. (2523). การศึกษาการขนส่งมวลชนทางน้ำ บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2522. วิทยานิพนธ์
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อุทุมพร จามรมาน. (2536). คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : พันนี่พับลิชชิ่ง.
Published
2019-12-28